Yargı Akademi Yargı Akademi
EĞİTİM KURUMLARI

ÖABT Türkçe Öğretmenliği Sınav Hakkında Bilgiler Kurs Programları » ÖABT Kursları

Alan Bilgisi

% 80

Anlama ve Anlatma Teknikleri

% 24

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

% 16

Çocuk Edebiyatı

% 8

Türk Halk Edebiyatı

% 8

Yeni Türk Edebiyatı

% 8

Eski Türk Edebiyatı

% 8

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

% 8

Alan Eğitimi

% 20

Eğitim Fakültesi Müfredatı (Akademik Müfredat)

% 50

İlgili Okulun Ders Programı (Örn. Fizik ders programı)

% 30

SBS, YGS, LYS Müfredatı

% 10

Anadolu, Fen ve Öğretmen Liseleri Öğretmenlik Sınavı

% 10

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Anlama ve Anlatma Teknikleri

 • Anlama ve Anlatma Tekniklerine Genel Bir Bakış ve Türkçe Öğretimi Programı
 • Milli Eğitimin Genel Amaçları, Türkçe Öğretiminin Genel Amaçları, Öğrenme Alanları
 • Okuma Eğitimi:
  • Okuma ve Anlama, Okumanın Unsurları, Okumanın İlkeleri
  • Metinler arasılık ve Anlam Kurma, Okuma Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler, Okuma Eğitiminde Etkili Olan Faktörler
  • Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi ve Kelime Öğretimi, Okuma Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Okuma Yaklaşımları
  • Türkçe Öğretim Programında Okuma Eğitimi
 • Okuma Eğitiminde Tür, Yöntem ve Teknikler, Okuma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Örnek Etkinliklerin İncelenmesi
 • Dinleme Eğitimi:
  • Dinlemenin Tanımı, Dinleme-İşitme Kavramları, Dinleme Süreci
  • Türkçe Öğretim Programı’nda Dinleme Eğitiminin Yeri
 • Dinlemenin Diğer Dil Becerileri ile İlişkisi, Okullarımızda Dinleme Eğitimi
 • Dinleme Türleri ve Eğitimi, Dinlemeyi Etkileyen Faktörler, Dinleme Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Konuşma Eğitimi:
  • İletişim Süreci ve İletişim Becerileri, Sözsüz İletişim ve Beden Dili, Konuşmayla İlgili Kavramlar
  • Konuşma Eğitimi, Konuşma Eğitiminin Türkçe Öğretim Programındaki Yeri
 • Konuşma ve Konuşmanın Unsurları, Konuşmanın Diğer Dil Beceriyle Olan İlişkisi
 • Konuşma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Örnek Etkinliklerin İncelenmesi
 • Yazma Eğitimi:
  • Yazmanın Tanımı, Süreç Temelli Yazma-Planlı Yazma ve Değerlendirme, Yazma Eğitiminin İlkeleri
  • Yazma Eğitiminin Türkçe Öğretim Programındaki Yeri
  • Yazılı Anlatım ve Unsurları, Yazma Eğitiminde Anlatım Tarzları ve Öğretimi
 • Yazma Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
 • Yazma eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Örnek Etkinliklerin İncelenmesi
 • Dil Bilgisi Öğretiminin Türkçe Öğretim Programı’ndaki Yeri, Görsel Okuma ve Görsel Sunu Kavramlarına Genel Bakış
 • Tarih Yazıcılığı (Tarih Yazıcılığının Gelişimi, Türklerde Tarih Yazıcılığı)
 • Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları (Arkeoloji, Antropoloji, Nümizmatik, Filoloji)

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri: İsim – Sıfat
 • Sözcük Türleri: Zamir – Zarf
 • Sözcük Türleri: Edat – Bağlaç – Ünlem
 • Sözcük Türleri: Eylem
 • Sözcük Türleri: Eylemsi – Çatı
 • Cümle Bilgisi
 • Cümlenin Ögeleri
 • Sözcük Yapısı: İsim – Sıfat – Eylem
 • Sözcük Yapısı: Edat – Bağlaç
 • Dil Bilgisinin Türkçe Öğretim Programı’yla İlişkilendirilmesi
 • Dil ve Önemi, Dil Bilimi, Dil Biliminin Tarihine Genel Bir Bakış, Bugünkü Dilbilimin Dallarına Kısa Bir Bakış
 • Dil Türleri ve Yeryüzündeki Diller, Lehçe Bilimi
 • Dil Türeyiş Teorileri
 • Sesbilim, Dalları, Konuları
 • Biçim Bilimi, Dizim Bilimi
 • Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Ad Bilimi, Anlam Bilimi
 • Dil Biliminin Diğer Alt Dalları, Toplum Dil Bilimi, Uygulamalı Dil Bilimi
 • Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık, Gösterge Bilimi
 • Chomsky ve Üretimsel Dil Bilimi, Kavramları
 • Metin Dil Bilimi ve Türkçede Gönderim Ögeleri

Çocuk Edebiyatı

 • Çocuk ve Edebiyat Kavramları, Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı, Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Masallar ve Türleri, Türkçe Öğretiminde Masalların Yeri ve Önemi
 • Fabllar, Destanlar ve Türleri
 • Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Efsaneler, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar
 • Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri: Hikâyeler, Romanlar, Şiirler, Çocuk ve Dramatizasyon
 • Çocuk Gazete ve Dergileri, Çocuk Yayınlarında Aranan Nitelikler
 • Çocuk Edebiyatında Örnek Metin İncelemeleri (biçimsel-içeriksel)

Türk Halk Edebiyatı

 • Anonim Türk Halk Edebiyatı
 • Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
 • Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
 • Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri
 • Aşık Edebiyatı Temsilcileri
 • Tekke Edebiyatı Temsilcileri
 • Halk Hikayeleri ve Masallar
 • Kuramlar ve Folklor Araştırma Tarihi

Yeni Türk Edebiyatı

 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun
 • Fecr-i Ati
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet
 • Batı Edebiyatı ve Akımlar
 • Kuramlar

Eski Türk Edebiyatı

 • Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
 • Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi
 • Söz Sanatları
 • Tezkireler
 • Eski Türk Edebiyatında Nesir
 • Aruz Uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

 • Edebiyat Kuramları
 • Akımlar

ALAN EĞİTİMİ

 • Türkçe Öğretimi’nin Tarihsel Gelişimi
 • Türkçe Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırması
 • Dersin İşleniş Basamakları
 • Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Türkçe Öğretiminde Dinleme – Konuşma – Okuma – Yazma Alanı, Yöntem Ve Teknikleri, Etkinlikleri Ve Kazanımları
 • Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
 • Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
 • Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
 • Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme